Socialització

FINALITZACIÓ PROCÉS LLIURAMENT LLIBRES

Publicat el 21 d’octubre de 2022

Divendres 4 de novembre de 2022 es va tancarà el procés de lliurament de llibres d’aquest curs escolar.

El fet de no haver participat en el projecte de socialització comporta no poder-se beneficiar de tot el què s’especifica en l’apartat INCLOU.

NO serà possible formar part del projecte amb quotes pendents de pagament de cursos anteriors.

e

QUOTES SOCIALITZACIÓ CURS 2022-23

Publicat el 21 de juny de 2022

La quota única de socialització del curs escolar 2022-23 és de:

 • Alumnes que cursaran ESO: 190€
 • Alumnes que cursaran Batxillerat o Cicle Formatiu: 100€
 • Alumnes que cursaran assignatures soltes de Batxillerat o Cicle Formatiu: 60€

La socialització inclou:

 • Per a l’alumnat d’ESO: llibres, quaderns d’exercicis, lectures, materials digitals i agenda escolar.
 • Material fungible, dossiers i fotocòpies, pràctiques de tallers, de gimnàs i laboratoris i el crèdit de síntesi.
 • Sortides i activitats pedagògiques relacionades amb la programació de les diferents matèries.
 • Assegurança escolar.
 • Plataforma informàtica que integra Moodle, Google Apps, assistència i gestió disciplinària.
 • Neteja d’espais comuns al llarg del matí.
 • Les sortides lúdiques no entren dins la quota de socialització.

El pagament de la quota de Socialització es pot fer a través de transferència bancària al compte de l’AFA-Socialització ES33 0081 0004 3000 0137 6246 o bé a través de qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell. Aquesta segona opció és possible fent un ingrés en efectiu; també amb la targeta de dèbit o crèdit de qualsevol entitat bancària, en aquest segon cas, indicant el codi de l’AFA, 4849, i marcant l’opció corresponent.

Recordeu d’anotar el nom i cognom de l’alumne/a i el curs que iniciarà.

 Aquest pagament s’ha d’ingressar abans del 22 de juliol de 2022.

El primer dia de classe del curs escolar 2022-2023, cal que l’alumne/a lliuri el resguard bancari conforme s’ha efectuat el pagament al seu tutor/a. En cas contrari, no es podrà facilitar el material.

e

RETORN DELS LLIBRES DE TEXT SOCIALITZATS – JUNY’22

Publicat el 8 de juny de 2022

PREGUNTES I RESPOSTES

Quan es farà el retorn dels llibres de text que hem utilitzat aquest any?

1r, 2n i 3r d’ESO: El dijous 16 de juny.

4t d’ESO: El divendres 10 de juny.

Quins llibres cal retornar?

S’han de retornar tots els llibres de text que s’han utilitzat al llarg d’aquest curs escolar, els de les assignatures comunes i els de les assignatures optatives, excepte els de les matèries que s’han de recuperar. Aquests caldrà retornar-los el dia de la recuperació de la matèria corresponent. Els llibres d’exercicis no s’han de retornar.

Què cal fer si hem perdut algun llibre de text?

Cal abonar la quantitat de 20€ al compte corrent AFA-SOCIALITZACIÓ, es pot fer a través de transferència bancària al compte de l’AFA-Socialització ES33 0081 0004 3000 0137 6246 o bé a través de qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell. Aquesta segona opció és possible fent un ingrés en efectiu; també amb la targeta de dèbit o crèdit de qualsevol entitat bancària, en aquest segon cas, indicant el codi de l’AFA, 4849, i marcant l’opció “Llibre text perdut”.

Sempre cal indicar el nom de l’alumne/a i l’assignatura a la que correspon l’ingrés, i lliurar el rebut del banc en el moment de retornar tots els llibres de text.

spai

PÈRDUA MATERIAL SOCIALITZAT

Publicat el 1 de desembre de 2021

Llibre de text: Llibre socialitzat i per tant propietat del fons de l’AFA i no de l’alumne/a. Per tal de disposar d’un altre llibre caldrà abonar la quantitat de 20€ al compte corrent AMPA-SOCIALITZACIÓ; lliurar el resguard del banc al tutor/a de l’alumne/a; i el tutor/a mateix ja farà la gestió per lliurar-li a l’alumne/a un exemplar del llibre que li falta. En cas de trobar el llibre perdut i lliurar-lo de nou al centre es retornaran els 20€ abonats; de la mateixa manera si es troba des del centre.

Llibre d’exercicis: Malgrat considerar-se material socialitzat, els llibres d’exercicis acaben sent propietat de l’alumne/a ja que no els podem reutilitzar. D’aquesta manera, per tal de disposar d’un altre llibre, proposem o bé comprar pel seu compte el llibre d’exercicis que li falta o bé abonar 20€ al compte corrent AMPA-SOCIALITZACIÓ; lliurar el resguard del banc al tutor/a de l’alumne/a; i el tutor/a mateix ja farà la gestió per lliurar-li un exemplar del llibre que li falta.

Llibre de lectura: Llibre socialitzat i per tant propietat del fons del centre i no de l’alumne/a. Per tal de disposar d’un altre llibre caldrà abonar la quantitat de 9€ al compte corrent AMPA-SOCIALITZACIÓ; lliurar el resguard del banc al tutor/a de l’alumne/a; i el tutor/a mateix ja farà la gestió per lliurar-li a l’alumne/a un exemplar del llibre que li falta. En cas de trobar el llibre perdut i lliurar-lo de nou al centre es retornarien els 9€ abonats; de la mateixa manera si es troba des del centre.

El pagament corresponent es pot fer a través de transferència bancària al compte de l’AMPA-Socialització ES33 0081 0004 3000 0137 6246. També a través de qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell, fent un ingrés en efectiu o bé amb la targeta de dèbit o crèdit de qualsevol entitat bancària, en aquest segon cas, indicant el codi de l’AMPA, 4849, i marcant l’opció «Llibre text perdut», «Quadern perdut» o «Lectura perduda», segons el cas que correspongui. Recordeu d’anotar, com a concepte, el nom i cognom de l’alumne/a.

espai

FINALITZACiÓ PROCÉS LLIURAMENT LLIBRES

Publicat el 15 de novembre de 2021

Dilluns 29 de novembre de 2021 es va tancarà el procés de lliurament de llibres d’aquest curs escolar.

El fet de no haver participat en el projecte de socialització comporta no poder-se beneficiar de tot el què s’especifica en l’apartat QUÈ INCLOU.

NO serà possible formar part del projecte amb quotes pendents de pagament de cursos anteriors.

espai

QUOTA SOCIALITZACIÓ CURS 2021-22

Publicat el 23 de juny de 2021

Clicant en els següents documents s’obren les circulars informatives de cada situació:

Alumnat ESO: INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES ESO

Alumnat Batxillerat i Cicle Formatiu: INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES BTX – CF

Regularització quota socialització curs 2020-21 (alumnes que el proper curs no estudiaran a l’institut): Devolucions – cessió dades bancàries

…………………………………………………………………………………………………………

Què vol dir SOCIALITZACIÓ?

Socialització és una manera de funcionar cooperativament. Una aposta per la responsabilitat individual i grupal que neix de la necessitat de contribuir a l’estalvi econòmic familiar i, per extensió, al mediambiental.

Una millor forma de compartir materials i reduir despeses que requereix d’una gran dosi de solidaritat i respecte.

La comissió de socialització, formada per 3 pares i mares d’alumnes, 3 professores, el director i el secretari del centre, juntament amb la persona responsable de l’organització d’aquest projecte són els seus gestors.

QUÈ INCLOU?

 • Material fungible dels cursos d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Material per a les pràctiques de taller i laboratori i crèdit de síntesi.
 • Llibres de text, quaderns d’exercicis i lectures dels quatre cursos de l’ESO, aquests són propietat del fons del centre.
 • Agenda als quatre cursos de l’ESO.
 • Sortides pedagògiques de les diverses matèries de l’ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius.
 • Plataforma informàtica que integra moodle, google apps, assistència i gestió disciplinària.
 • Assegurança escolar.
 • Neteja dels espais comuns durant l’horari lectiu.
 • Altra material d’ús per als alumnes (complements elements d’aula, com taquilles).

QUANT ALS LLIBRES DE L’ESO

El lliurament dels llibres de text i dels quaderns d’exercicis es realitza el primer dia del curs escolar; i el retorn de tots els llibres de text, el dia del lliurament de les notes de tot el curs.

Les tasques a desenvolupar per part de l’alumnat són:

 • Col·laborar en la recollida, catalogació, classificació i lliurament dels llibres.
 • Revisar els llibres rebuts (assignatura i curs, estat…).
 • Escriure el nom i cognom a l’etiqueta de cada llibre, sense tatxar el que hi ha escrit ni posar-hi tippex…
 • Folrar els llibres per a una millor conservació.
 • Cuidar i respectar els llibres que se li assignin amb la mateixa responsabilitat que si fossin de la seva propietat.
 • Informar de qualsevol incidència (pèrdua d’un llibre, mal estat d’aquest…) al tutor/a o directament a la persona responsable de l’organització de la socialització.

CRITERIS DE CATALOGACIÓ EN LA REVISIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

A = Nou  ·  No és una catalogació a posar, vol significar que el llibre s’ha lliurat nou.

B = Bon estat  ·  Catalogació a posar si el llibre s’ha respectat i manté una bona presència.

C = Estat regular  ·  Catalogació a posar si el llibre està molt treballat o si no s’ha respectat adequadament i no té una bona presència però encara es pot fer servir.

D = Mal estat  ·  Catalogació a posar quan el llibre es consideri inservible.

Les penalitzacions seguiran la següent relació, sempre tenint en compte cada llibre de manera individual i considerant l’estat del lliurament i del retorn:

A – B = 0 €                         B – C = 0 €                         C – D = 0 €

A – C = 7 €                         B – D = 14 €

A – D = 21 €

LA SOCIALITZACIÓ ÉS UN PROJECTE QUE ENS BENEFICIA A TOTS I A TOTES. 

VETLLEM PEL SEU BON FUNCIONAMENT TOT COL·LABORANT I ESSENT RESPONSABLES EN EL PROCÉS I LA CURA DELS MATERIALS SOCIALITZATS.